Affärsidé

En finansieringsmodell för lokala entreprenörer och finansiärer

Entreprenörer, har ofta svårt att hitta finansiering för att förverkliga sina affärsidéer och vidareutveckla sin verksamhet. Bankerna kräver hög säkerhet och riskkapitalbolagen är sällan intresserade av att investera i mindre företag.


Om entreprenören inte är beredd eller har möjlighet att till exempel ta ett personligt banklån, eventuellt med villan som säkerhet, faller kanske hela affärsprojektet. I många fall går därför samhället miste om en affärssatsning som hade kunnat innebära god lönsamhet, nya lokala arbetstillfällen och ökade skatteintäkter.


Lokalfinansiering är en nyutvecklad finansieringsmodell anpassad för mindre företag och ger investerare möjlighet att investera i bygdens företag. Enda kravet är att företageet är registrerat som ett AB.


Lokalfinansieringens affärsidé bygger på:


- För många små företag utanför storstäderna är finansieringsmöjligheterna mycket begränsade. Det betyder att många potentiellt lyckosamma affärssatsningar på landsbygden inte blir av.


- Motivationen för människor att investera i lokala företag på den egna orten består inte enbart av den ekonomiska avkastningen. Möjligheten att bidra till att ens egen hembygd utvecklas är också en viktig drivkraft såsom behålla eller återetablera nödvändig service i bygden, nya arbetstillfällen, sommarjobb åt barnen, mera sponsring till fotbollslaget


- Många har sparade medel i aktiefonder och diverse sparanden som istället skulle kunna placeras som riskkapital i lokala företag om möjligheten finns.


- Det är lättare för företagare att få låna pengar om man redan har pengar.


Så här fungerar modellen


Modellen är inspirerad av Crowd Funding, som numera finns över hela världen i många olika varianter. Det unika för Lokalfinansieringsmodellen är att de satsade pengarna, som sätts in på klientmedelskonton kopplade till projekten, sedan lånas ut av investerarna som kapitalandelslån – ett mellanting mellan lån och aktier som hos företaget räknas som eget kapital. Detta gör att företagets soliditet ökar. Det blir därmed lättare för företaget att gå till banken och få lån om ytterligare kapital skulle behövas.


Återbetalning och avkastning till investerarna blir beroende av den vinst som genererats i företaget och regleras i avtal som upprättas i och med varje projekt, mellan entreprenören och investeraren.


Processen:


1. Entreprenören, med ett registrerat aktiebolag, vilande eller aktivt, som behöver kapital för en investering vänder sig till näringslivsbolaget eller affärsutvecklaren sin kommun som granskar verksamheten och projektet. Om idén bedöms som seriös och förutsättningarna för företaget att hitta kapital är rimliga godkänns projektet.


2. Entreprenören beslutar, genom en extra bolagsstämma, att utge kapitalandelslån motsvarande det önskade beloppet.


3. Entreprenören utarbetar ett prospekt med tillhörande erbjudande riktat till investerare, i samråd med affärsutvecklare i sin kommun. Prospektet omfattar en affärsplan för projektet inklusive en kort beskrivning av företaget och marknaden, en budget samt villkor för lånet med ev. ränta och återbetalningsplan. Återbetalning och/eller avkastning till investerarna är alltid beroende av företagets framgång.
Prospektet kan även redogöra för företagets betydelse för orten/kommunen i form av arbetstillfällen, skatteintäkter m.m.


4. En lokal ”advisory board” bestående av fyra representanter från Gislaveds och Gnosjö kommun granskar dokumenten och säkerställer att entreprenören fått med alla obligatoriska uppgifter. Advisory board beslutar sedan om projektet kan publiceras, eller om det behöver kompletteras ytterligare.


5. Projektet publiceras i Lokalfinansiering Gislaved-Gnosjös webbportal. Ett tidsfönster för projektet anges under vilka investeringar i projektet kan bli genomförda. Entreprenören betalar in en publiceringsavgift på 3 000 kr efter faktura från Enter Gislaved AB. (Avgift under år 2021 är 1 000 kronor)


6. Investerare, som blivit godkända som investerare i webbportalen, kan nu se projektet och anmäler intresse av att satsa i det via webbportalen. Beloppet betalas, efter godkännande och meddelande från näringslivsbolaget, in till ett klientmedelskonto i Swedbank Gislaved. När pengarna är inbetalda registreras det i webbportalen så att alla investerare kan se hur långt projektet har kommit i sin finansiering.


7. När tiden för projektet har gått ut, eller tidigare om önskat belopp uppnåtts, stängs projektet. Skulle önskad nivå inte ha uppnåtts kan entreprenören:


a. acceptera det uppnådda resultatet och försöka förhandla och teckna avtal med investerarna om kapitalandelslån. Investorer är vid ej uppnått resultat inte skyldiga att stå kvar med sitt tidigare erbjudande om kapitalandelslån.


b. förlänga projektets öppettid


c. ge upp projektet varvid de insatta pengarna betalas tillbaks till investerarna


8. Investeringsresultatet redovisas i webbportalen och projektet registreras som avslutat.


9. Entreprenören betalar anslutningsavgiften/förmedlingsprovisionen, efter faktura, till Enter Gislaved AB om 0,5 % av det erhållna beloppet.


10. Entreprenören skriver Skuldebrev till varje investerare som bekräftar investeringen och de villkor man kommit överens om.


11. Enter Gislaved ABs roll i affären är därmed avslutad. I fortsättningen sköter entreprenören all kontakt direkt med sina kapitalandelslångivare.


Fördelar med Lokalfinansieringsmodellen


För entreprenören:
Ger en möjlighet att både höja företagets soliditet och anskaffa kapital utan formell säkerhet. Dessutom får entreprenören kompetent stöd i sin affärssatsning. De som investerat i företaget blir lojala och engagerade kunder vilket givetvis gynnar entreprenörens verksamhet och framförallt omsättningen av varor eller tjänster.


För investerarna:
Ger en trygg struktur genom vilken man på ett enkelt sätt kan investera mindre summor i lokala företag och också påverka och stärka det lokala näringslivet. De boende på orten kan själva genom att satsa mindre belopp bidra till bättre lokal service och öka antalet arbetstillfällen, samtidigt som de får del av den ekonomiska avkastningen om företaget de stödjer utvecklas väl. Vår tanke är att investerarna varje år skall få en ekonomisk redovisning av företagets utveckling. Investerarna erhåller vanligen också årligen en viss återbetalning/avkastning på investerat kapital under förutsättning att företagets ställning är god och det finns utdelningsbara medel.


För lokalsamhället:
Ger stöd till det lokala näringslivet att utvecklas. Den lokala servicen kan förbättras samtidigt som den skapar ett större engagemang hos lokalsamhällets innevånare.


För den offentliga sektorn:
Ger en mycket intressant samarbetspartner när det gäller att underlätta finansieringar lokalt.


För banker och övriga kreditinstitut:
Ger ett komplement till bankerna – inte konkurrent. Ger även en kompetent partner som känner det lokala näringslivet väl. Modellen erbjuder dessutom särskilt stöd och engagemang i de aktuella företagens utveckling, vilket minskar bankens kreditrisk (se Basel III) vid framtida affärsrelationer. Banken uppvisar Corporate Social Responsibility (CSR) genom att kunna bevilja krediter till projekt de annars inte kunnat. Företag som utöver affärsmässighet har som mål att aktivt bidra till samhällets utveckling stärker varumärket, har lättare att attrahera och behålla kompetent personal och uppskattas mer.


ANSVARSFRISKRIVNING


Gislaved - Gnosjö Lokalfinansiering driver en webbportal som är länken mellan regionens företag/entreprenörer som behöver finansiering och personer/ företag med koppling till regionen som är villiga att investera i dessa företag. Gislaved - Gnosjö Lokalfinansiering tar inget ansvar för de uppgifter och information som entreprenören presenterar på webbportalen eller för att investerare kommer att betala.  Gislaved - Gnosjö Lokalfinansiering tillhandahåller mallar och kan även komma att lämna upplysningar och kommentarer till webbportalens användare men svarar inte för några eventuella ekonomiska konsekvenser som detta kan komma att medföra. Gislaved - Gnosjö Lokalfinansiering friskriver sig från allt ansvar för alla förluster och kostnader som en investerare kan komma att förorsakas med anledning av en investering.


 


Sammanfattningsvis har de som använder webbplatsen inte någon rätt att ställa krav på ekonomisk kompensation från Gislaved - Gnosjö Lokalfinansiering med anledning av användandet av webbportalen och följderna av ett sådant användande.